യമനില്‍ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ സയാമീസ് ഇരട്ടകള്‍ മരിച്ചു

യമന്‍:യമനില്‍ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ സയാമീസ് ഇരട്ടകള്‍ മരിച്ചു. രണ്ടാഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള അബ്ദ്